Napaka
  • XML Parsing Error at 1:563. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:563. Error 9: Invalid character
Domov Novice Konec prehodnega obdobja za direktorje enoosebnih družb
PDF natisni E-pošta
Prispeval Fimex2000   
Torek, 08 November 2011 12:19

Vir: Finance 26.10.2011 

Avtor: Stane Petavs

 

Je pri?akovati navzkrižne direktorje, odprave enoosebnih družb, pla?e prek espeja ...?  

Za poslovodne osebe, ki so hkrati tudi edine lastnice družbe (d.o.o.), konec leta pote?e prehodno obdobje za uskladitev pla?evanja prispevkov za socialno varnost z zakonom o urejanju trga dela (ZUTD).

 

Kot kaže, bodo številni podjetniki spet iskali bližnjice, kako formalno zadostiti zahtevam države. S 1. januarjem 2012 se bodo morali prilagoditi novemu sistemu socialnega zavarovanja tisti družbeniki - poslovodne osebe zasebnih podjetij in zavodov, ki so se zavarovali pred 1. januarjem 2011. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije bo tudi zanje v evidenci zavarovancev kot zavezanca za prispevke namesto pravne osebe dolo?il samega zavarovanca kot fizi?no osebo.

 

 

Ti zavarovanci bodo torej dav?nemu organu obra?un prispevkov od zavarovalne osnove prvi? predložili za januar 2012, najpozneje do 15. februarja 2012. Za družbenike - poslovodne osebe, ki so to postali letos, ta ureditev sicer velja že od za?etka leta.

 

Nerazumljivo

 

Številni podjetniki so zaposleni v svojem podjetju (seveda kot direktorji) in si prispevke kot zaposleni pla?ujejo po zavarovalni podlagi 001. Zdaj ne morejo razumeti, zakaj ne bodo mogli biti ve? zaposleni in dobivati pla?e, temve? bodo morali skleniti pogodbo o poslovodenju, prispevke pa pla?evati iz svojega žepa. Poleg tega tudi ne bodo ve? zavarovani za primer brezposelnosti.

 

Kot pravi Marija Horvat iz ra?unovodskega servisa Gazeta, je v praksi najve? vprašanj povezanih s tem, da je poslovodja družbenik sam odgovoren za pla?evanje prispevkov in da je razvrš?en v zavarovalno podlago na obrazcu OPSVL kot fizi?na oseba. Takšna oseba ima po njenem ve? možnosti: »Sama bi se odlo?ila za prvi primer«.

 

Na podlagi pooblastila, ki ga da poslovodja družbi, družba mese?no vloži OPSVL v imenu in za ra?un poslovodje, prispevke pla?a s transakcijskega ra?una družbe in hkrati vloži obrazec REK - 1, s katerega je razvidna obveznost za pla?ilo mese?ne akontacije dohodnine. Pri tem se postavi temeljno vprašanje, ali so taki prispevki dav?no priznani ali ne.

 

Po neuradnih informacijah je Durs izdal okrožnico 4251, ki še ni uradno objavljena, kjer omenjeni primer pojasnjuje, da so taki prispevki dav?no priznani, knjiženi v razred stroškov družbe, vendar zvišujejo letno zavarovalno osnovo poslovodje, pravi Horvatova. Zavarovalna osnova poslovodji se dolo?i na podlagi dohodka za poslovodenje iz zadnje odlo?be o odmeri dohodnine. Takšna osnova pa ne sme biti nižja od najnižje pokojninske osnove in ne višja od najvišje zavarovalne osnove 2,4-kratnika povpre?ne pla?e v Sloveniji za predzadnji mesec pred mesecem, v katerem se dolo?a.

 

Poslovodje, ki ne želijo biti zavarovani po zavarovalni podlagi 040, naj ustanovijo dvoosebno družbo ali družbi dodajo družbenika (vrednost deleža se dolo?a povsem samostojno). V ustanovnem aktu družbe pa dolo?ijo odgovorno osebo družbe, ki bo s poslovodjem družbe podpisala pogodbo o zaposlitvi, svetuje Marija Horvat.

 

»Enoosebni direktorji« na slabšem

Pri pla?evanju prispevkov poslovodnih oseb enoosebnih družb so (bodo) te osebe v slabšem položaju kot drugi zavarovanci, pravi Mihael Kranjc iz družbe Saša. »Menim, da ni tako pomembno ugotavljati, katera razli?ica pla?evanja prispevkov je zanje zdaj najugodnejša, temve? kakšne možnosti bodo imeli po novem.« Opozarja (tudi) na vprašanje dav?nega priznavanja pla?evanja prispevkov, za katere bodo z novim letom zavezanci fizi?ne osebe same.

 

Stališ?e Dursa je, da so »obravnavani prispevki za socialno varnost lahko dav?no priznani, ?e iz vsebine pla?ila oziroma dogovora med pravno osebo, katere lastnik je poslovodna oseba, in lastnikom kot fizi?no osebo izhaja, da se je pravna oseba zavezala pla?evati fizi?ni osebi prispevke za socialno varnost kot pla?ilo dolo?enih storitev ali na kakšni drugi podlagi, tako nastali odhodki pa izpolnjujejo pogoje za priznanje po dolo?bah zakona o davku od dohodkov pravnih oseb«.

 

Torej so prispevki priznan strošek le, ?e pomenijo pla?ilo za opravljeno delo in nadomeš?ajo tisti del, ki bi ga sicer predstavljalo neto izpla?ilo.

 

Espejem je lažje

Zdi se, da so postopki obra?unavanja in izpla?evanja precej bolj zapleteni (tudi vsebinsko) kot na primer pri samostojnih podjetnikih. Pri samostojnih podjetnikih so prispevki za socialno varnost priznani kot strošek v dav?nem obra?unu. Prav tako so dav?no priznani prispevki pri pla?ah zaposlenih. Ve?inoma poslovodne osebe v enoosebnih družbah svoje podjetje tudi v resnici vodijo in je to njihova edina in polna zaposlitev.

 

Obra?un pla? zanje je bil do zdaj ute?ena praksa in ohranitev takšne ureditve ali pa podobno pla?evanje kot pri espejih. »To, da je pla?nik podjetje, katerega poslovodna oseba je zavarovanec, bi bila po mojem mnenju še najboljša, najbolj preprosta in ne nazadnje tudi najbolj pravi?na rešitev.« Gre tudi za to, da za poslovodne osebe ve?osebnih družb velja druga?en »režim«, po dejanski vsebini pa je njihov status najve?krat zelo podoben.

 

»?e lastnik enoosebne družbe s seboj ne more skleniti pogodbe o zaposlitvi, se sprašujem, kako lahko sklene pogodbo o poslovodenju, saj tudi tu nastopa v vlogi dajalca in prevzemnika dela (kar je precej podobno kot položaj delodajalca in delojemalca),« se sprašuje Kranjc. Torej je tudi pogodba o poslovodenju nekako umetno sestavljena podlaga za izpla?evanje prejemka, ki po vsebini približno ustreza pla?i.

 

Drobnogled bank

Z odpravo pla?evanja prispevkov na na?in obra?una pla?e so poslovodne osebe enoosebnih družb, ki niso zavarovane po drugih podlagah, tudi v bankah bolj pod drobnogledom; za pridobitev posojila ni dovolj le nekaj pla?ilnih list in odgovarjajo?i prilivi na osebni transakcijski ra?un, ampak lahko banke zahtevajo tudi podatke o poslovanju podjetja.

 

Jaz tebi, ti meni

»Bojim se, da bodo podjetniki posegali po rešitvi »jaz tebi, ti meni« in vsaj v dolo?enem delu postajali navzkrižno poslovodne osebe v družbi A in družbeniki v družbi B in obrnjeno, da bi pa? ohranili preprostost obra?unavanja in izpla?evanje »pla?e«,« napoveduje Kranjc. Podobna rešitev je tudi vklju?itev novih družbenikov le zato, da družba ni ve? enoosebna, ali pa ustanovitev espeja, ki bo »poslovne storitve« ponujal tej enoosebni družbi; v 54. ?lenu ZUTD je samozaposlitev navedena v alineji pred poslovodno osebo enoosebne družbe, zavarovalna podlaga pa se ureja po vrsti, kot so navedene v tem ?lenu, torej se bo zavarovanje »uredilo«, kot velja pri espejih. Vse navedeno pa so le rešitve, ki z dodatnim »administriranjem« rešujejo razli?no obravnavo podobnega dejanskega stanja.

 

Upokojeni direktorji

Dušan Jeraj iz družbe Taxgroup dav?no svetovanje meni, da splošnega navodila za vse takšne posameznike ni, treba bo namre? upoštevati okoliš?ine vsakega posameznega primera. Pomembno je:

 

Po Jerajevih besedah morajo na težavo obveznega socialnega zavarovanja pogosto opozarjati tudi posameznike, ki so se upokojili že pred leti, a so še vedno družbeniki in poslovodne osebe. ?e gre za družbenika enoosebnega d. o. o. se namre? takšen posameznik ne more izogniti vnovi?ni vklju?itvi v obvezno socialno zavarovanje, kar pa hkrati pomeni, da lahko izgubi pravico do prejemanja pokojnine.

 

Zakaj vse te spremembe?

Vrhovno sodiš?e je s sodbo VII Ips 167/2008 prepovedalo sklenitev pogodbe o zaposlitvi in nastanka delovnega razmerja edinega družbenika poslovodje, ker je menilo, da gre za notranje razmerje med poslovodjem kot zastopnikom družbe, ki ima vlogo delodajalca, in isto fizi?no osebo - poslovodjem, ki ima vlogo delojemalca. V takem primeru delovno razmerje kot dvostransko razmerje ne more nastati.

 

Posledice

Zakaj je vrsta pla?ila prispevkov pomembna?

 

Pri vrsti pla?evanja prispevkov ne gre toliko le za znesek stroška, temve? tudi druge posledice obra?una na podlagi zavarovalne osnove 040: oddaja se ve? obrazcev, za oddajo imamo novega zavezanca (direktorja), prej je bila zavezanec samo družba, dogovoriti se je treba o pogojih, pod katerimi so prispevki dav?no priznan odhodek podjetja oziroma se postavlja tudi vprašanje priznavanja pla?ila teh prispevkov pri obra?unu osebne dohodnine direktorja. Sicer pa je višina prispevkov ob predpostavki, da je osnova za obra?un enaka pla?i, enaka. Prednost takšnega obra?una je mogo?e prav v tem, da osnova za pla?ilo prispevkov ni nujno enaka bruto izpla?ilu po pogodbi o poslovodenju (vsaj v prvem letu ne), meni Miha Kranjc.

 

Primer: Bruto pla?a je 1.500 evrov (obra?un vseh prispevkov in na tej podlagi strošek dela ter neto izpla?ilo), nato pa izra?unamo še, kolikšno neto izpla?ilo bi pri enakem skupnem strošku (1.500 evrih + 16,1-odstotnem prispevku za socialno varnost delodajalca) prejel direktor, ?e so obra?unani pogodba o poslovodenju in prispevki za socialno varnost ter je upoštevana enaka splošna olajšava pri dohodnini. »Težava pa je ta, ?e prav razumem tolma?enje Dursa, da bi se prispevki, ?e naj bi bili dav?no priznani, upoštevali kot del neto izpla?ila. To pomeni, da bo direktor prav gotovo prejel manj.«

?

?

?

ZadnjiÄŤ posodobljeno Petek, 11 November 2011 12:49